Katılım Bankaları KOBİ Dostu

Önümüzdeki süreçte katılım bankaları ile iş birliğine daha da yoğunlaşmak istiyoruz.

Dergi 06.04.2022, 14:46 08.04.2022, 14:05
Katılım Bankaları KOBİ Dostu

KOSGEB Başkanı Hasan Basri KURT; Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini, KOSGEB’in çalışmalarını ve katılım bankacılığının ekosistemdeki rolü ile sahip olduğu potansiyelleri Katılım Finans dergisine anlattı.

TÜRKIYE’NIN KOBİ EKOSISTEMININ SON DÖNEM GIRIŞIMCILIK PERFORMANSI HAKKINDA NELER SÖYLERSINIZ?

Bilindiği üzere ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99,8’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Bu yönüyle KOBİ’ler ekonominin bel kemiğidir. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin unsurlarını; temelde girişimciler, üniversiteler, destekleyici ve düzenleyici kamu kurum kuruluşları, melek yatırımcılar, mentorlar, Ar-Ge ve girişimcilik tabanlı vakıflar, kuluçka merkezleri, bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek, STK’lar, kitle fonlama platformları ve girişimciliğe yönelik fonların fonu gibi yapılar oluşturuyor.

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin potansiyeli her geçen gün yükselerek devam ediyor. Devam eden pandemiye rağmen yatırımcıların ülkemizdeki teknoloji ve dijital hizmetler alanındaki girişimcilerimize olan ilgisi önemli ölçüde artıyor. Özellikle dijital teknolojiler, Türkiye’yi küresel ligde üst sıralara taşıyan girişim alanları oldu. 2021 yılında Turcorn sayımız 5’e yükseldi. Ayrıca Türkiye’de 300'den fazla girişim, toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Sanayi ve teknoloji stratejimizde 2023 yılına kadar ülkemizde en az 10 Turcorn çıkarma hedefi mevcut. Bununla birlikte, KOSGEB tarafından Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteği ve Halk Bankası sponsorluğunda yapmış olduğumuz GEM Küresel Girişimcilik Monitörü 2019 Yılı Raporu’na göre; girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmek konusunda Türkiye, Polonya ve Hollanda’dan sonra, 18 Avrupa ekonomisi arasında üçüncü sırada bulunuyor. Büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin oranı bakımından ise Avrupa’da birinci sırada yer alıyor. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin potansiyeli her geçen gün yükselerek devam ediyor.

Devam eden pandemiye rağmen yatırımcıların ülkemizdeki teknoloji ve dijital hizmetler alanındaki girişimcilerimize olan ilgisi önemli ölçüde artıyor. Özellikle dijital teknolojiler, Türkiye’yi küresel ligde üst sıralara taşıyan girişim alanları oldu. 2021 yılında Turcorn sayımız 5’e yükseldi. Ayrıca Türkiye’de 300'den fazla girişim, toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Sanayi ve teknoloji stratejimizde 2023 yılına kadar ülkemizde en az 10 Turcorn çıkarma hedefi mevcut. Bununla birlikte, KOSGEB tarafından Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteği ve Halk Bankası sponsorluğunda yapmış olduğumuz GEM Küresel Girişimcilik Monitörü 2019 Yılı Raporu’na göre; girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmek konusunda Türkiye, Polonya ve Hollanda’dan sonra, 18 Avrupa ekonomisi arasında üçüncü sırada bulunuyor. Büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin oranı bakımından ise Avrupa’da birinci sırada yer alıyor.

KOSGEB, 2019 yılında kurduğu e-Akademi ile girişimcilik eğitimlerini çevrimiçi eğitim metodu ile ücretsiz ve 7/24 erişim sağlanabilecek şekilde tüm vatandaşlarımızın istifadesine sundu. Bugüne kadar girişimcilik eğitimi alanların yüzde 57’sini genç girişimciler, yüzde 45’ini ise kadın girişimciler oluşturuyor. KOSGEB tarafından söz konusu online eğitimleri tamamlayarak kendi işini kuran girişimcilere çeşitli destekler sağlıyoruz. 2012 yılından bu yana 128 binden fazla girişimciye 3,7 milyar TL tutarında destek sağlamışız.

KOBİ GIRIŞIMLERINDE KATILIM BANKALARININ MEVCUT/POTANSIYEL ROLÜNÜ NASIL GÖRÜYORSUNUZ?

Bizim temel hedeflerimizden birisi de KOBİ’lerin finansmana erişiminde kaynak çeşitliliği sağlamak. Bugün ülkemizde finansman noktasında hâkim araç, bankacılık sistemi içerisinde nakdi finansmandır. KOBİ’lerimizin uygun koşullarda finansman sağlayabilmeleri için mevcut araçları geliştirmeyi ve genişletmeyi en önemli hedeflerimizden bir tanesi olarak belirledik. Bunu yapartken de ticari danışmanlık alabilecekleri mekanizmaları oluşturmayı arzuluyoruz. Bu açıdan bakıldığında katılım bankalarını, kâr/zarara katılma, üretim desteği sağlama ve finansal kiralama yoluyla fon kullandırmaları suretiyle reel sektöre ve reel ekonomiye hitap eden bankacılık anlayışları nedeniyle yapısal olarak daha KOBİ dostu görüyoruz. Bu görüşümüzü destekleyen en önemli gösterge ise KOBİ finansmanının toplam finansman içerisindeki payının katılım bankalarında mevduat bankalarına kıyasla daha yüksek olmasıdır. Mevduat bankalarının toplam finansman içerisinde KOBİ finansmanının payı 2021 yılı için yüzde 22,5’tir. Bu durum katılım bankalarında KOBİ’ler lehine farklılık göstermekte olup 2021 yılı sonu itibarıyla katılım bankalarının kullandırdıkları fonlar içerisinde KOBİ finansmanının payı yaklaşık olarak yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki süreçte katılım bankaları ile iş birliğine daha da yoğunlaşmak istiyoruz. Katılım bankalarının ürünlerinden finansal kiralamayı, KOBİ’lerimizin lehine de olacak şekilde destek programlarımıza entegre ediyoruz. Bu suretle hem KOBİ’lerimizi rahatlatmak hem de katılım bankalarının ülke ekonomisindeki rolünü güçlendirmek istiyoruz.

KOBİ’LERIN FINANSMANINDA ALTERNATIF ARAÇLAR NELER OLABILIR?

KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artırmasının, ülkemizin makroekonomik göstergelerine, istihdama, katma değere ve toplumsal refaha hayati etkilerinin olduğuna inanıyoruz. Bunu etkin, verimli ve yaygın bir şekilde yapmaları için ise tüm faaliyetlerine yönelik, uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman temin edebilmelerini sağlamalarının küresel ekonomik koşulların bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda KOSGEB olarak; alternatif finansman araçlarını çeşitlendirme ve kullanımı yaygınlaştırma konularında üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.

Alternatif finansman araçları oluşturmanın üzerinde hassasiyetle duruyor, büyük önem atfediyor ve temel önceliklerimizden birisi olarak kabul ediyoruz. Başkanlığımız KOBİ finansmanında alternatif finans araçları kapsamında yapılan tüm çalışmalara bütçe imkânları dâhilinde katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da bu alanda faaliyetlerini sürdürecektir. Bu çerçevede Başkanlığımızın bir girişim sermayesi ortaklığı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketi (KOBİ A.Ş) ve fonlara fon sağlamak üzere kurulmuş bulunan Türk Yatırım Girişimi (TII) gibi iştiraklerimiz bulunuyor.

Ayrıca, finansman temini noktasından önemine inandığımız Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin (KGF) de ortakları arasındayız. KOBİ’lerimizin teminat sorunlarına yönelik olarak ülkemizde bir kredi garanti sistemi oluşturulması çalışmalarına en başından beri KOSGEB olarak ciddi katkılarda bulunduk. KGF bizim yüzde 28 oran ile ortak olduğumuz, gelişimine ciddi emek sarf ettiğimiz bir iştirakimizdir. Bugün gelinen noktada KGF özel sektörün özellikle kriz zamanlarında can yeleği hâline gelmiştir. Mevcut ürünlerin çeşitlendirilmesi noktasında katılım bankalarının fon kullandırma yöntemlerinden olan mudarebe, müşareke, murabaha ve icâre gibi yöntemleri önemsiyor ve işletmeler açısından önemli bir alternatif olarak görüyoruz. Katılım bankalarının girişimcilerin finansmanına dönük olarak kullandırdıkları ve girişim sermayesi finansman yöntemi ile büyük ölçüde örtüşen, mudarebe sistemini yenilikçi KOBİ’lerimiz için önemli bir alternatif olarak görüyoruz. Ancak dünya uygulamalarında önemli bir alternatif olmalarına rağmen ülkemiz katılım finansmanında mudarebe yatırımlarının payının artırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Mudarebe finansman yönteminin daha yaygın ve etkin olarak kullanılması durumunda girişimcilerin finansmanı açısından da önemli bir alternatif hâline gelecektir. Katılım finansın fon kullandırma yöntemleri içinde yaygın olarak kullanılan icâre yönteminin (finansal kiralama), özellikle büyüme potansiyeli yüksek KOBİ’ler ve rekabet gücü yüksek sektörler üzerinde olumlu bir etki oluşturacağı açıktır. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte pek çok avantaj taşıdığına inandığımız finansal kiralamayı destek süreçlerimizle entegre etmiş olacağız. Bu şekilde KOBİ’lerin yatırım projelerinde yüzde 100'e kadar finansman desteği sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca leasinge özgü yüzde 1 KDV oranı ile KOBİ’lerimize yatırım yapma imkânı da getirmiş olacağız.

KOSGEB VE KATILIM FINANS SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL VE GELECEKTEKİ İŞ BİRLİKLERİNE DAİR NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Katılım finans sektörünün, ekonominin temelini oluşturan KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu uygun koşullardaki finansal kaynağın temini yönündeki kanalları açan destekleyici bir yapıda olduğu düşüncesiyle Başkanlığımız, risk paylaşımı ve kâr-zarara katılım esaslı modeller konusunda katılım bankaları ile iş birliği yapabilecektir. Emek ve sermayeyi, girişimci ile yatırımcıyı bir araya getiren bu modeller, sağlıklı bir finansman yapısında önem arz ediyor. Katılım bankaları ile bu minvalde geliştirilecek iş birlikleri, sermayenin verimli projeler üzerinden üretime yönlendirilmesinde, refah artışında önümüze önemli fırsatlar sunuyor. Ayrıca reel sektörle finansal aktörlerin de bu şekilde sağlıklı bir bütünleşmeye sahip olacağını düşünüyoruz. Yakın zamanda bu kapsamda Albaraka Türk, Vakıf Katılım ve Bilişim Vadisi tarafından kurulan, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yöneticisi olduğu Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna 100 Milyon TL, Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş tarafından üst fon yapısında kurulmuş Türkiye Kalkınma Fonu’nun alt fonu Bölgesel Kalkınma Fonuna 100 Milyon TL ile katılım sağladık. İlerleyen zamanlarda bu tarz iş birliklerini arttırmayı planlıyoruz.

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ...

Türkiye’de katılım bankacılığı sisteminin son derece güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu sektörü yakından takip edenler de şu hakkı teslim edeceklerdir; katılım bankalarımız son derece yenilikçi ve piyasa dostu. Biz inanıyoruz ki ülkemizin ekonomisinin omurgası olan KOBİ’lerimizin güçlü olması demek, ülke ekonomimizin başı dik olması demektir. KOBİ’lerimizin doğru ve hakkaniyetli olarak finanse edilebilmesi için de katılım bankalarının süreçlere dâhil olması elzemdir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@